Harmonogram 2019

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów
do Przedszkola Świętego Józefa w Rymanowie

na rok szkolny 2019/2020

 

OD DNIA

DO DNIA

DO GODZ.

RODZAJ CZYNNOŚCI

 

31.01.2019

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

26.02.2019

01.03.2019

W godzinach pracy przedszkola

01.03.2019

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

REKRUTACJA

11.03.2019

29.03.2019

W godzinach pracy przedszkola

29.03.2019

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

01.04.2019

04.04.2019

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

05.04.2019

 

05.04.2019

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA!  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

08.04.2019

11.04.2019

W godzinach pracy przedszkola

11.04.2019

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka.

12.04.2019

 

12.04.2019

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

REKRUTACJA – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

24.06.2019

28.06.2019

28.06.2019

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

01.07.2019

04.07.2019

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

05.07.2019

 

05.07.2019

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA!  Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

08.07.2019

11.07.2019

W godzinach pracy przedszkola

11.07.2019

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka.

12.07.2019

 

12.07.2019

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY PRZYJĘCIU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ŚWIETEGO JÓZEFA W RYMANOWIE

 

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Rymanów.

I etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku, gdy do przedszkola zostanie zgłoszonych więcej dzieci zamieszkałych na terenie gminy Rymanów, niż liczba miejsc w przedszkolu,  pod uwagę brane są kryteria określone ustawą:

 • Wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt.
 • Niepełnosprawność kandydata – 100 pkt.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt.
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

II etap postępowania rekrutacyjnego

 W przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,  brane są pod uwagę, kryteria określone przez organ prowadzący, który przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

 • dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - 80 pkt.
 • dzieci obojga rodziców pracujących - 50 pkt.
 • dzieci jednego rodzica pracującego - 25 pkt.
 • dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola - 25 pkt.

Punkty z I i II etapu postępowania rekrutacyjnego sumują się.

 

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Rymanów mogą być przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (na I i II etapie) przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów spoza gminy niż wolnych miejsc w przedszkolu, przeprowadza się III etap postępowania rekrutacyjnego według powyższych kryteriów.