Harmonogram 2018

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

oraz postępowania uzupełniającego,

a także terminy składania dokumentów do przedszkola.

OD DNIA DO DNIA DO GODZ. RODZAJ CZYNNOŚCI
  31.01.2018   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
14.02.2018 21.02.2018

W godzinach pracy przedszkola

21.02.2018

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.
REKRUTACJA
01.03.2018 23.03.2018

W godzinach pracy przedszkola

23.03.2018

do godz. 15.00

Składanie, w przedszkolu podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
26.03.2018 28.03.2018 Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
04.04.2018  

04.04.2018

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

05.04.2018 10.04.2018

W godzinach pracy przedszkola

10.04.2018

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka.
13.04.2018  

13.04.2018

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.
REKRUTACJA – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
25.06.2018 29.06.2018

29.06.2018

do godz. 15.00

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
02.07.2018 05.07.2018 Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
06.07.2018  

06.07.2018

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

09.07.2018 12.07.2018

W godzinach pracy przedszkola

12.07.2018

do godz. 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka.
13.07.2018  

13.07.2018

do godz. 15.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych.

 

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć:

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych na obszarze gminy Rymanów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone ustawą:

 1. dzieci z rodzin wielodzietnych (100 pkt);
 2. dzieci niepełnosprawne (100 pkt);
 3. dzieci, których jedno z rodziców jest niepełnosprawne (100 pkt);
 4. dzieci, których obydwoje rodzice są niepełnosprawni (100 pkt);
 5. dzieci, których rodzeństwo jest niepełnosprawne (100 pkt);
 6. dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących (100 pkt);
 7. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (100 pkt);

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę, następujące kryteria określone przez organ prowadzący, który przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

 1. dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (80 pkt);
 2. dzieci obojga rodziców pracujących (50 pkt);
 3. dzieci jednego rodzica pracującego (25 pkt);
 4. dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (25 pkt).

Punkty z I i II etapu postępowania rekrutacyjnego sumują się.

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Rymanów mogą być przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (na I i II etapie) przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów spoza gminy niż miejsc wolnych przeprowadza się III etap postępowania rekrutacyjnego.

Do 20 kwietnia rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie i przekazuje ostateczną decyzję rodzicom w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez nich odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające