KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedszkola Świętego Józefa w Rymanowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Przedszkole Świętego Józefa w Rymanowie, z siedzibą w: 38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 10
 2. W sprawach związanych z danymi rodzica lub dziecka proszę kontaktować się z ADO.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
 6. Rodzic ma prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ma prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzic ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych oraz dziecka.
 8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Rodzic ma prawo do przenoszenia danych osobowych swoich oraz dziecka.
 10. Rodzic ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole Św. Józefa w Rymanowie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych osób (np. robienie na przedszkolnych uroczystościach zdjęć, filmów, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.